นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำโดย บริษัท เทรชเชอร์ แอนด์ อินฟินิตี้ จำกัด ด้วยบริษัทตระหนักว่าข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้ามีความสำคัญยิ่ง โดยนโยบายนี้มุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงสาเหตุของการเก็บข้อมูลส่วนตัว การนำข้อมูลไปใช้ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจะเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ - สกุล, ที่อยู่ , หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ Email และอื่น ๆ นอกจากนั้นบริษัทอาจเก็บข้อมูลในรูปแบบอื่นที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์
ทั้งนี้ จะใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้บริการ หลังการขายกับลูกค้าเท่านั้น  โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาย นอกจากจะได้รับการยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการเริ่มต้นซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากท่านไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลตามที่บริษัทร้องขอ บริษัทจะไม่สามารถให้บริการดังกล่าวข้างต้นแก่ท่านได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
• สอบถามข้อมูลผลลัพธ์การใช้งาน และการบริการหลังการขาย
• คำนวณมูลค่าการซื้อขายของลูกค้าในแต่ละวัน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจมีการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีส่วนแนบท้ายเพิ่มเติมในภายหลัง โดยนโยบายที่แก้ไขปรับปรุงฉบับล่าสุดนั้นจะปรากฎบน www.nigaopremium.com เสมอ

นโยบายการคืนเงิน
บริษัท เทรชเชอร์ แอนด์ อินฟินิตี้ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้
• กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน) เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หน้าสมุดบัญชี

3. ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ แต่สามารถเปลี่ยนประเภทสินค้าได้ แต่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าจัดส่งเอง
• กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดประเภทฯ
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
• กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า ถ้ายังไม่ได้ชำระเงินสามารถกดยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ทันที แต่ถ้าในกรณีที่ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าในทันที ภายใน 24 ชั่วโมง หลังที่ชำระเงิน

4. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
• กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock ,สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)
• กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com